Partijprogramma??

Nederland verandert!

Er is in de laatste 2 eeuwen ontzettend veel gebeurd. In 1848 werd de Grondwet voor de vierde keer gewijzigd. Voor ons, in de huidige tijd, een belangrijke wijziging want met deze herziening werd de basis gelegd voor het huidige bestuurlijke stelsel : de parlementaire democratie ! Niet de koning maar zijn ministers werden verantwoordelijk voor het beleid en de (door een kleine groep kiezers rechtstreeks gekozen) Tweede Kamer kreeg meer invloed. Begin 1900 was de industriële revolutie, gevolgd door de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

In 1967 werd de Staatcommissie Cals/Donner ingesteld welke advies moest gaan geven over een algehele herziening van de Grondwet en de Kieswet. Halverwege de jaren ’60 werd de roep om meer invloed van de kiezer groter en heerste er grote onvrede over het gesloten politieke systeem. De Staatscommissie kon het echter niet eens worden over belangrijke staatkundige punten ; zaken als de gekozen minister-president, het referendum en de rol en positie van de Eerste Kamer. Door deze verdeeldheid kwam er van een staatkundige vernieuwing weinig terecht. Wel komt er in 1983 een algehele herziening van de Grondwet waarin o.a. de sociale grondrechten worden toegevoegd zoals bescherming van burgers tegen discriminatie (artikel 1), vastlegging van de onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) en het menselijk lichaam (artikel 11), een algemene vrijheid van meningsuiting en de verplichting van de overheid om werkgelegenheid, bestaanszekerheid en een schoon milieu te bevorderen.  Daarnaast een klein aantal staatkundige wijzigingen zoals het vierjaarlijks kiezen van de Eerste Kamer maar van een algehele herziening op staatskundig niveau was geen sprake !

Het enige wat dus nu eigenlijk niet veranderd is, is het huidige bestuurlijke stelsel: het democratisch stelsel. Of kunnen we dit nog democratisch noemen? Democratie komt van de Griekse woorden “demos” = volk en “krateo” = heersen/regeren. Oftewel, de werkelijke betekenis van democratie is volksheerschappij. Aan jou de vraag; ben je van mening dat we in Nederland leven in een volksheerschappij? Of kunnen we eerder spreken van een heerschappij van multinationals ?

Partijprogramma??

Elke politieke partij heeft een partijprogramma. De Samenleving gaat dat anders aanpakken. Immers hoort een politieke partij in dienst te zijn van de samenleving!

Wij zullen ideeën en visies (ook vanuit onze volgers en leden), uitgewerkte documenten, onderzoeken etc. in punten naar buiten brengen. Wij vragen dan onze volgers, leden en sympathisanten een mening te geven over die punten en hierover te stemmen met een simpele “Ja” of “Nee”. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid om een toelichting te geven waarom je het ermee eens bent of juist niet. Bij een meerderheid (70% of meer van de stemmen) gaan wij van dit punt een harde eis maken!  Hiermee zullen wij, samen met jullie, gaan strijden voor een betere samenleving waarin;
– Rijkdom eerlijker verdeeld wordt.
– Zorg voor iedereen toegankelijk is.
– Onderwijs gratis is.
– De overheid kleiner en efficiënter wordt gemaakt en volledig in dienst komt te staan van de samenleving.
– De arbeidsmarkt gezond is.
– Er op een duurzame en ecologische manier gebouwd wordt.
– Er bruggen gebouwd worden tussen bevolkingsgroepen.
– De mens, dier en natuur centraal gesteld worden in het beleid van de overheid.
– En de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als basis gebruikt wordt voor wetten en rechtspraak.

De bovenstaande omschrijving van een “ideale” samenleving is alleen mogelijk wanneer een meerderheid van ons land zichzelf ook in de spiegel kijkt. Wanneer we een sociaal Nederland willen dan zullen we zelf ook socialer moeten worden. Naar onszelf èn naar de rest van de samenleving. Laten we ons als een echte SAMENleving gaan gedragen ! Accepteer en respecteer elkaars verschillen en bouw bruggen in plaats van muren om ons heen te zetten. We moeten gezamenlijk de juiste keuzes maken die deze verandering mogelijk maakt!

Binnenkort het eerste punt ter discussie!